Ngoại khóa văn THCS 26.10.2013

Ngày 26.10.2013 học sinh khối 6, 7, 8, 9 thi vẽ tranh minh họa tác phẩm văn học.

1.  Vẽ tranh

2. Tác phẩm